Vyhlásenie o prístupnosti

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://volbysr.skhttps://volby.statistics.sk/ep/ep2024.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS:
  • Farba je jediný vizuálny prostriedok na poskytnutie informácie v kartogramoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Tooltipy kartogramov nemajú mechanizmus na zrušenie, ani možnosť zamerania kurzorom. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri umiestnení kurzora alebo zameraní klávesnicou]
  • Chýbajúce názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Niektoré PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Existuje len jeden spôsob na nájdenie stránok v súbore webových stránok. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Nie je vždy zachovaná hierarchia nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Na stránke sa vyskytujú syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 18. 1. 2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 22. 5. 2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: [email protected]. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: [email protected].