Súhrnné výsledky hlasovania

Posledná aktualizácia údajov:
0 účasť
0 zapísaných voličov1
0 zúčastnených voličov spolu2
0 0 % zúčastnených voličov z cudziny3
0 0 % potvrdených okrskových zápisníc4
0 volebných okrskov spolu
Vysvetlivky k použitým pojmom
1 počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
2 počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
3 počet a podiel voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
4 počet a podiel potvrdených zápisníc okrskových volebných komisií
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania

Účasť voličov v okresoch a obciach

Vybrať obsah

Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Kraj Počet volebných okrskov Počet potvrdených okrskových zápisníc Podiel potvrdených okrskových zápisníc v % Počet zapísaných voličov Počet zúčastnených voličov Účasť voličov v %
Vysvetlivky k použitým pojmom
cudzina – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 11a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec – obec, mesto alebo mestská časť
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu
– údaj je k dispozícií len za územný obvod Cudzina

Počet odovzdaných obálok

Vybrať obsah

Kraj Počet zúčastnených voličov Počet odovzdaných obálok na hlasovanie Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu v %
Vysvetlivky k použitým pojmom
cudzina – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 11a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec – obec, mesto alebo mestská časť
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu