Priebežné výsledky hlasovania

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia

Poradie
na hlasovacom
lístku
Meno Priezvisko Skratka
politického subjektu
alebo nezávislý kandidát
Počet
platných hlasov
Podiel v %
z počtu platných hlasov
odovzdaných pre všetkých kandidátov
Kandidát
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 147 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, okrem vekových a pohlavných štruktúr.
  • Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.
  • Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
  • NEKA – nezávislý kandidát.
  • Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 45 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší.